Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  UCZNIÓW 

I PODOPIECZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CIESZYNIE

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Teresę Król, z któryą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)adres poczty elektronicznej: tel. 33 852 25 00    email: jedynkasekretariat@wp.pl

2)pisemnie na adres siedziby Administratora

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w szczególności są:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,

3) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,

5) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

RODO - Klauzula informacyjna w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie informuje:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Matejki 3, tel. 33 852 25 00  email: jedynkasekretariat@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email:  lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców na terenie szkoły.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.0.996).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 30 dni, a następnie automatycznie kasowane.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich i swojego dziecka danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania szkoły w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00