Archiwum

Szanowni Rodzice – informacja o zajęciach

W związku z trwającym strajkiem informujemy, że nadal odwołane są zajęcia dydaktyczne (lekcje).

Od dnia 24 kwietnia 2019r. (środa) będą organizowane (na razie) zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – IV oraz zajęcia świetlicowe od 7:00 do 16:00.

Stołówka szkolna będzie czynna od 24 kwietnia 2019r.

Obiady będą wydawane od godziny 12:30 do 14:00.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1

w Cieszynie

Szanowni Rodzice – zarządzenie Dyrekcji

Szanowni Rodzice!

Zarządzenie Dyrekcji nr 8/2019

Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1

w Cieszynie

z dnia 18.04.2019r

w sprawie: przywrócenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późń. zm.)

 

§ 1

Uchylam zarządzenie własne numer 6 z dnia 5.04.2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.04.2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki (www.sp1cieszyn.edu.pl), BIP-ie oraz na wszystkich drzwiach wejściowych placówki.

Pełna treść zarzązenia: zarządzenie Dyrekcji (plik PDF)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie

mgr Dariusz Niemiec

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym strajkiem nauczycieli i z brakiem możliwości zapewnienia opieki, a tym samym bezpieczeństwa nad uczniami, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) informujemy, że za zgodą organu prowadzącego odwołuje się w szkole wszelkie zajęcia: dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, świetlicowe, unijne oraz wydawanie obiadów z dniem rozpoczęcia strajku, tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Egzaminy (gimnazjalny i ósmoklasisty) odbędą się w wyznaczonych terminach.

O odwołaniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Zarządzenie Dyrekcji (plik PDF)

Pismo Zastępcy Burmistrza (plik PDF)

Dyrekcja szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez

Miasto Cieszyn

na rok szkolny 2019/2020

  

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

 

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

 

w terminie

od 1 kwietnia 2019r. od godz. 800 do 29 kwietnia 2019r. do godz. 1500

 

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Rekrutacja do szkół dla dzieci zamieszkałych poza obwodem (rejonem) szkoły

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w szkole wolnych miejsc.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem – dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym na czas nauki w szkole podstawowej, proszeni są o osobiste dostarczenie do szkoły w/w orzeczenia wraz z WNIOSKIEM.

Cała treść zarządzenia dotycząca rekrutacji Burmistrza Miasta Cieszyna dostępna jest w pliku PDF.

Informacje na miesiąc marzec 2019

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

MARZEC 2019r.

1.03.2019r. ● Wyjście klasy 3 c gimnazjum do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

(piątek) w Cieszynie na warsztaty w ramach preorientacji zawodowej (lekcje 2,3,4)

1.03.2019r. ● „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych” spotkanie z przedstawicielami Rad Rodziców

(piątek) i doradcami zawodowymi w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie

4.03.2019r. ● Warsztaty z preorientacji zawodowej w Szkole Organizacji i Zarzadzania na Małej Łące

(poniedziałek) dla uczniów klasy 3a (lekcja 1 i 2)

7.03.2019r. ● Koncert edukacyjny – „Trąbka” w Domu Narodowym dla uczniów klas 2a, 2b i 3a,

(wtorek) wyjście godz. 820

 

8.03.2019r. ● DZIEŃ KOBIET W SP1

(piątek)

8.03.2019r.„Co sześć nóg to nie dwie” – wydarzenie w Domu Narodowym o godz. 1100 – tej

(piątek) połączone z podsumowaniem konkursu plastycznego „Ja i mój przyjaciel zwierz”

(udział klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a)

12.03.2019r. ● II etap konkursu Informatycznego „Internet – Algorytmy – Multimedia”

(wtorek) w ODZN „Publisher Innowacje” w Cieszynie

13.03.2019r. ● AKADEMIA POZYTYWNEJ PROFILAKTYKI – zajęcia, warsztaty dla uczniów klas 1 – 6

(środa)

14.03.2019r. ● „Trzymaj Formę” – 1 etap (szkolny) konkursu w s. 30

(czwartek)

18.03.2019r. ● „Duety chemiczne” – konkurs chemiczny w LOTE

(poniedziałek)

19.03.2019r. ● Obchody „Dnia Św. Patryka” na cieszyńskim rynku z ZSB (udział klasy 4c, lekcja 4)

(wtorek)

21.03.2019r. ● „Kangur 2019” w SP1

(czwartek)

29.03.2019r. ● „Bajkowa Jedynka” – Dzień Otwarty szkoły od godz. 1600

(piątek)

PONADTO:

c.d. udziału naszych uczniów w finałach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

konkurs „Zdrowe Środy” wg harmonogramu

wyjścia do szkół ponadpodstawowych w ramach poradnictwa zawodowego

zebranie Rady Rodziców 28.03.2019r. o godz. 1600

Wycieczka do Oświęcimia

W dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) uczniowie klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych wyjeżdżają wraz z opiekunami na wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia. Zbiórka uczniów o godzinie 6.20 na parkingu przy Browarze Cieszyńskim, powrót planowany jest na godzinę 14.00. Każdy uczeń musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną. Przypominamy, że na teren Obozu nie wnosimy żadnych plecaków. torebek ani siatek. Cały bagaż zostawiamy w autokarze. Do zobaczenia w sobotę!

Zebrania z rodzicami 11 marca 2019

Klasa 1a – mgr Benita Gałuszka, sala nr 35A

Klasa 1b – mgr Wioletta Ponc, sala nr 25A

Klasa 2a – mgr Maryla Ciengiel, sala nr 37A

Klasa 2b – mgr Katarzyna Kluz, sala nr 33A                    

Klasa 3a – mgr Krystyna Błachowicz, sala nr 26A

Klasa 4a – mgr Joanna Kubińska, sala nr 22A             

Klasa 4b – mgr Małgorzata Baszczyńska, sala nr 18A

Klasa 4c – mgr Aleksandra Brawańska, sala nr 23A   

Klasa 5a – mgr Marzena Mazur, sala nr 26B                                 

Klasa 5b – mgr Marzena Zabój, sala nr 16A                                  

Klasa 5c – mgr Danuta Szyguda, sala nr 13A   

Klasa 6a – mgr Anna Kotowska, sala nr 24A                                                  

Klasa 6b – mgr Monika Hazuka, sala nr 15A

Klasa 7a – mgr Stanisława Bortliczek, sala nr 37B

Klasa 7b – mgr Błażej Piksa, sala nr 35B

Klasa 8a – mgr Anita Czyżewska, sala nr 36B

Klasa 8b – mgr Barbara Turoń, sala nr 22B

Klasa 3ag – mgr Aleksandra Kowalczuk, sala nr 17B

Klasa 3bg – mgr Anna Wysocka, sala nr 28B

Klasa 3cg – mgr Marta Sulej, sala nr 27B

Klasa 3dg – mgr Anna Cieślar, sala nr 18B

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930