Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1cieszyn.edu.pl 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony: 1.09.2017

Data istotnej ostatniej aktualizacji: 29.03.2021

Oświadczenie sporządzono: 18.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,

– ramka zaznaczania nie wszędzie jest widoczna,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021

Informacja o ocenie dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz posiłkując się narzędziami online.

Informacje zwrotne i dane teleadresowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43 – 400 Cieszyn. Osobami kontaktowymi są Magdalena Plisz-Kania i Teresa Król. Kontaktować można się także telefoniczne pod numerem telefonu: +48 33 8522500 lub za pomocą poczty elektronicznej: jedynkasekretariat@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania o braku dostępności cyfrowej.

Elementy dostępności strony internetowej

Na stronie internetowej dostępna jest możliwość skorzystania ze:

– standardowych skrótów klawiaturowych;

– trybu „wysokiego kontrastu” dla osób słabowidzących;

Strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp1cieszyn.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– obrazy nie posiadają opisów alternatywnych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,

– ramka zaznaczania nie wszędzie jest widoczna,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.12.2020

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie (4 kondygnacje) można dostać się wejściami od ul. Matejki 3 (budynek A) i od. ul. Michejdy 1 (budynek B). Do dużej sali gimnastycznej im. S. Hassewicza można dodatkowo dostać się osobnym wejściem od ul. Michejdy. Wewnątrz budynków są schody, brak wind zewnętrznych i wewnętrznych. W budynku A zainstalowana jest platforma schodowa, którą osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się do małej sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej   (poziom 0) oraz do pomieszczeń znajdujących się na poziomie I (tzw. wysoki parter). Przy małej sali gimnastycznej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pozostałe budynki dostępne są częściowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo – nie ma progów, drzwi umożliwiają manewry.
  2. Pod budynki jest możliwość dojazdu samochodem osobom uprawnionym. Przed wejściem do budynku A jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Do budynku można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub z osobą asystującą.
  4. Szkoła zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego – na wniosek, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma pętli indukcyjnych. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wyznacza termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00