Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne

Na zajęciach rozwijających umiejętności polonistyczne uczniowie przy pomocy aktywizujących metod nauczania oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych poszerzają i utrwalają zdobyte na lekcjach polskiego wiadomości .Dziewczyny z klasy 6b, przygotowujące się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, kształcą umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi, utrwalają i rozszerzają wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii, doskonalą umiejętności z zakresu literatury pięknej. Uczennice uważnie przeczytały również dodatkowe lektury obowiązujące w tym konkursie. Trzymamy kciuki za powodzenie…

 

W czasie zajęć rozwijających uzdolnienia polonistyczne uczniowie doskonalą sprawność czytania, pisania i wypowiadania się. Proponowane ćwiczenia i zabawy zachęcają do postaw twórczych,uaktywniają fantazję, marzenia i zainteresowania. Rozwijają wrażliwość na żywe słowo i tekst. Kształtują u uczniów pozytywny stosunek do nauki i wiarę w osiąganie sukcesów oraz przekonanie,że „Nie taki polski straszny”…

Marzena Zabój