Szkolne Koło Wolontariatu

Z serca dla serc

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli,uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

-zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących,

-szacunek dla innych,

-bezinteresowność w działaniach.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

– Kształtowanie postaw prospołecznych.

– Rozwijanie empatii i tolerancji.

– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

– Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

– Rozwijanie zainteresowań.

– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.