Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

ING Bank Śląski

60 1050 1083 1000 0022 6993 9555

Skład Rady Rodziców rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca:   Magdalena Przeworska

Z-ca przewodniczącego:  Iwona Polak

Sekretarz:  Ewelina Pac

Komisja Rewizyjna: Alicja Kawecka

Skarbnik: Magdalena Plisz-Kania

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

 
 

Kompetencje Rady Rodziców

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań
    zmierzających do doskonalenia statutowej działalnością szkoły,
b) opiniowanie organizacji pracy szkoły oraz dokumentów takich jak: "Szkolny zestaw programów", "Program wychowawczy szkoły", "Program profilaktyczny",   
    "Wewnątrzszkolny system oceniania", a także zajęć pozalekcyjnych oraz działań opiekuńczo-wychowawczych,
c) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
d) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
e) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
f) zapewnienie rodzicom poprzez klasowe rady rodziców rzeczywistego wpływu na
    działalność szkoły poprzez:
- uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
- uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

3. Rada Rodziców pracuje w oparciu o regulamin rady rodziców, który jest
   zgodny z postanowieniami Statutu.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00