Oferta szkoły

 

Oferta szkoły

 

Dlaczego warto wybrać SP1 jako szkołę dla Twojego dziecka?

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

 

● Korzystne usytuowanie szkoły w centrum miasta, blisko różnych ośrodków i instytucji kultury, obiektów sportowych (lodowiska i basenu).

● Bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów młodszych (klasy I – IV) i starszych (klasy V – VIII) prowadzone są w osobnych budynkach (A i B) połączonych salami gimnastycznymi.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są:

- 22 duże, dobrze wyposażone sale lekcyjne (w tym w klasach starszych pracownie do nauki poszczególnych przedmiotów np. chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, matematyki)

- 2 pracownie komputerowe

- 2 sale gimnastyczne (duża wyremontowana w 2010r. i mała wybudowana w 2015r.)

- sala do gimnastyki korekcyjnej i zajęć rewalidacyjnych

- pomieszczenie do gry w tenisa stołowego

- wielofunkcyjne boisko szkolne oddane do użytku w 2017r.

- aula szkolna ze sceną

- 2 biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

- świetlica szkolna z trzema salami i klub młodzieżowy

- nowo wyposażony gabinet pielęgniarki szkolnej

- stołówka szkolna

- sklepik szkolny

- osobne szatnie dla uczniów młodszych i starszych

- szkolne obserwatorium astronomiczne

- przestronne korytarze.

● Sale lekcyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej są duże i przestronne, co umożliwia efektywną naukę połączoną z zabawą i relaksem.

W klasie drugiej i trzeciej lekcje wychowania fizycznego są prowadzone przez panią wuefistkę; nauka pływania w klasach drugich – prowadzona przez instruktora.

● Po trzeciej klasie istnieje możliwość nauki w oddziałach sportowych o profilu ogólnorozwojowym, kształtującym umiejętności w grach zespołowych      z preferencją piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

● W ramach współpracy z klubami sportowymi planowane jest zebranie w jednej klasie pierwszej dzieci zainteresowanych uprawianiem łyżwiarstwa figurowego lub hokeja na lodzie i takie ułożenie tygodniowego planu lekcji, aby mogły one korzystać w dogodnych godzinach z zajęć na cieszyńskim lodowisku prowadzonych pod okiem klubowych trenerów. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

● Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dobrze rozumiejąca potrzeby uczniów i aktywizująca do różnych działań.

● Proces dydaktyczny urozmaicony ogólnopolskimi programami i innowacjami pedagogicznymi, np.

- „Nasz plan daltoński – odpowiedzialny, samodzielny i współpracujący uczeń”

- „Pytamy – myślimy – działamy”

- „Muzyka oknem na świat”

- „Zoom in on culture”

- „I want to know more”

- „Miasto pełne niespodzianek”

- „Nauczanie przez kodowanie”

- „Nauka przez ruch – elementy integracji sensorycznej w czasie zajęć rewalidacyjnych”.

● Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną; szkoła zatrudnia doświadczonych pedagogów szkolnych, psychologa, logopedów, neurologopedę, surdopedagoga, pedagogów terapeutów, doradcę zawodowego. W klasach I – III prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Na początku roku szkolnego w klasach pierwszych prowadzone są badania logopedyczne przesiewowe.

● Bogata oferta zajęć profilaktycznych promujących zdrowy styl życia
i kształtujących postawy prospołeczne (asertywność, tolerancja, empatia, patriotyzm).                    

● Wysoki poziom bezpieczeństwa, szybkie reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz innych zagrożeń dla dzieci; szkoła posiada monitoring wizyjny. 

● Dobrze wyposażona świetlica szkolna, sprzyjająca nauce i zabawie,
czynna od 6:45 do 16:00 i działające przy szkole Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 OP Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie - dodatkowa świetlica oferująca m.in. pomoc w nauce i dożywianie.

● Pyszne, zdrowe i tanie dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej.

● Szkoła kontynuuje dobre tradycje dawnego Gimnazjum nr 1 i SP1 w Cieszynie, stwarzając uczniom warunki do rozwijania kreatywności i wszechstronnego rozwoju. Organizowane są m.in. „Pasowanie na Pierwszoklasistę”, tematyczne otrzęsiny klas czwartych, Dni Otwarte Szkoły, tematyczne bale karnawałowe, wigilijki klasowe, Dzień Dziecka, kiermasze klasowe „Zdrowe Środy”, akcje charytatywne.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie w klasach siódmych i ósmych otrzymują Certyfikaty Srebrnej      i Diamentowej Sowy za średnią ocen co najmniej 5,00 a spośród ósmoklasistów wybierana jest Osobowość Szkoły. Dwa razy w roku wypłacane są stypendia za wyniki w nauce (klasy IV-VIII) i osiągnięcia sportowe.

● Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych. Zróżnicowane metody nauczania i dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów słabszych.

● Obowiązkowa nauka języków obcych nowożytnych: j. angielskiego
(od drugiego etapu edukacyjnego według stopnia zaawansowania) oraz drugiego języka obcego – j. niemieckiego lub francuskiego (klasa VII-VIII).

● Liczne sukcesy odnoszone przez uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, konkursach wiedzowych, artystycznych, profilaktycznych
i w zawodach sportowych.

● Wiele atrakcji, imprez i przedstawień, urozmaicających naukę szkolną oraz organizacja wycieczek dydaktycznych, np. do Centrum Nauki Kopernik       w Warszawie i wycieczek zagranicznych dla zainteresowanych uczniów.

● Atrakcyjny wypoczynek letni i zimowy (półkolonie, warsztaty zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe).

● Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

● Czynny udział w uroczystościach i imprezach artystyczno-edukacyjnych organizowanych na terenie miasta.

● Współpraca z różnymi instytucjami kultury i ze środowiskiem pozaszkolnym, mająca na uwadze rozwój zdolności i zainteresowań uczniów (np. COK Dom Narodowy, Biblioteka Miejska w Cieszynie – Oddział dla Dzieci, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie, Uniwersytet Śląski, kino, teatr, PTTK Cieszyn).

● Udział uczniów w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich; od września 2022 roku rusza nowy projekt (EFS) „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych Cieszyna”, rozpoczną się zajęcia oraz doposażymy szkołę w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

● Bardzo dobry przepływ informacji między szkołą a rodzicami (dyżury nauczycielskie i dyżury specjalistów dla rodziców, dziennik elektroniczny, aktywny Facebook, strona internetowa szkoły, dzienniczki korespondencji).

● W naszej szkole panuje przyjazna i ciepła atmosfera.

Uczniowie nie są anonimowi. Zawsze mogą liczyć na pomoc dorosłych i starszych kolegów.

 

SP1 – to miejsce, gdzie chce się wracać.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
Adres: ul. Matejki 3
43-400 Cieszyn
Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00