Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

w terminie 6 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00

do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje     go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej lub wypełnienie formularza na miejscu. Z uwagi na stan pandemii dopuszcza się przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia formularza na adres mailowy szkoły lub w sposób tradycyjny.

Adres mailowy: jedynkasekretariat@wp.pl

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn

Skrzynka listowa usytuowana przy wejściu do szkoły od ul. Michejdy 1

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem – dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

1.    Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły – 100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania

2.   W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata

3.   W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych

4.   Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego            w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata

5.   Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności          od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Z uwagi na stan pandemii dopuszcza się przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy szkoły lub w sposób tradycyjny.

Adres mailowy: jedynkasekretariat@wp.pl

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn

Skrzynka listowa usytuowana przy wejściu do szkoły od ul. Michejdy 1

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

–   oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane       z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

–    oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

–   oddziałów integracyjnych  na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

–        w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

–        w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

–        w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 Szanowni Rodzice, jeżeli nie macie możliwości wydrukowania zgłoszenia/wniosku, to przygotowane dla Was druki można pobrać  w budynku szkoły przy wejściu od ul. Matejki 3 lub z pojemnika przy skrzynce listowej znajdującej się przy wejściu od ul. Michejdy 1.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z rekrutacją, to informacji udzielamy pod numerami telefonów:

33 852 25 00

722 075 571

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – 06.05.2021r. od godz. 08:00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania – 06.05.2021 – 12.05.2021. do godz. 15:00

Publikacja listy przyjętych – 17.05.2021r. od godz. 08:00

Rekrutacja uzupełniająca:

20.05.2021r., od godz. 08:00 – publikacja wolnych miejsc

20.05.2021r. – 27.05.2021r., do godz. 15:00 – rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego

14.06.2021r., od godz. 08:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych

14.06.2021r. – 21.06.2021r., do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania 

24.06.2021r., od godz. 08:00 – publikacja listy kandydatów przyjętych w naborze uzupełniającym