Międzyszkolny konkurs komputerowy „Zapisz-Enter”

Temat: Wakacyjne wspomnienia

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest nauczyciel zajęć komputerowych Szkoły Podstawowej nr 1

w Cieszynie: mgr Benita Gałuszka.

2. Cele konkursu:

• Rozwijanie umiejętności obsługi programu Paint,

• Kształtowanie aktywności twórczej,

• Kształtowanie poczucia estetyki.

3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych;

Technika pracy: prace konkursowe należy wykonać w programie graficznym Paint:

Format pracy: wydruk w formacie A4

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko autora, wiek oraz klasę;

• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna;

• nazwa, adres, mail oraz telefon szkoły;

Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie, przy ul. Matejki 3

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

4. Rozstrzygnięcie konkursu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, organizator, nauczyciel

plastyki. W konkursie zostaną nagrodzone I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej (klasy I,

II i III). Informację o rozstrzygnięciu konkursu szkoły otrzymają do dnia 7.11.2016 r.

Uroczyste rozdanie nagród 10.11.2016 r.

5. Publikacja prac.

Prace finałowe będą eksponowane na stronie internetowej szkoły, jak również w szkole

organizatora. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

Udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę uczestników na kopiowanie i przetwarzanie

przez organizatorów uczestniczących w nim prac oraz danych osobowych ich autorów. Prace

przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.